اسلایدر قالیشویی

بهترین وپیشرفته ترین دستگاه قالیشویی
گالری اسلایدر
ثبت سفارش قالیشویی
سفارش شستشو فرش
ثبت مبل شویی

قالیشویان تبریز،

چراقالیشویی درتبریز،

قالیشویان چرافرشها راقشنگمی شویند،

فرشخواه نماداعتماد

قالیشویی،

قالیشویی به نام فرشخواه

وحالا چه کسی سزاوربهترین شستشواست ودهه رقابت سالم است نه بی فکری رقابت سالم یعنی بهترین شستشو بهترین دستگاه هرکجا رقابت سالم باشد.

خدمات یعنی چه ،به بهترین شرایط ممکن می توان گفت که برای مشتریان خودکه قالی های بی کیفیت می دهند یا می فروشند یاهرچی وشاید مشتری بوجه کافی

نداردقصدبنده توهین نیست به ادامه مطالب توجه کنید بس ما باید چه کارکنیم تا این فرشها بی کیفیت راشستشوکنیم،نکته اولین کارتعویض دستگاههای سنتی است

زمان ان تمام شده مال حدوا35سال پیشه اقای قایشویی حواس به کار باشدوببین می توانی دستگاهی درست کنی که فرش مردم راخراب نکند بیجاره مردم اقای 

مسئول محترم می خواهی سناتور باشی خرج برمی دارد هرروز تحول دنیا عوض می شوددیگر زمان ان نیست قالیشویی درتبریز،مبل شویی عزیزتبریزیاهرکجا

بقیه مطالب رابعدا خواهم نوشت

دزددان مطالب نه دزدید رتبه می اید پایین

نوشته  شده توسط محمدفرشخواه

کپی برداری ممنوع ولاباذکر منبع قالیشویی فرشخواه